cpp-worldwide.com | เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2510 หนึ่งในบริษัทภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ ให้กับสังคมเกษตรกรรม ด้วยการคิดค้นนวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ การจัดการที่ช่วยพัฒนาความก้าวหน้า และความมั่นคงด้านพืชอาหาร พืชพลังงานสู่สังคมโลก โดยบริษัทได้มีการพัฒนาธุรกิจ เป็น 5 ธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจฟาร์มพืชขนาดใหญ่ ธุรกิจธาตุอาหารพืช ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ธุรกิจฟาร์มโปร และ ธุรกิจผักปลอดภัยขั้นสูง บนพื้นฐานความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมสู่ความยั่งยืน สนับสนุนการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม และส่งเสริมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างปลอดภัย

เข้าสู่เว็บไซต์