cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

บทความ

ตรวจดินทำอย่างไร


“ดิน” เป็นปัจจัยสำคัญ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เพราะฉะนั้นเกษตรกรควรรู้จักดินของตนเอง เพื่อให้ทราบ...ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน ปัญหาของดิน และวิธีการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ที่สำคัญเราจะได้สามารถใช้ปุ๋ยได้เหมาะสมกับความต้องการของพืช

วิธีการตรวจดินมี 4 ขั้นตอน
1. การเก็บตัวอย่างดิน
2. การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์เฉพาะทางของธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรอง ประกอบไปด้วย การเตรียมตัวอย่าง การสกัด การวิเคราะห์ปริมาณ
3. การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ดิน
4. การให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยหรือการปรับปรุงดิน
วิธีเก็บตัวอย่างดิน มีขั้นตอนง่ายๆ 3 ข้อ
1. สุ่มเก็บตัวอย่างดินประมาณ 16 จุดต่อหนึ่งตัวอย่าง กระจายทั่วแปลงแบบฟันปลาหรือกากบาท2. แต่ละจุดขุดลึกประมาณ 15 เซนติเมตร หนาประมาณ 2-3 นิ้ว3. นำตัวอย่างดินที่เก็บ บดดิน แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน4. แบ่งดินออกเป็น 4 ส่วน เลือกมา 1 ส่วน แล้วตักดินส่วนที่เลือกใส่ถุงให้ได้ปริมาณ 0.5 – 1 กิโลกรัม5. เขียนรายละเอียดติดหน้าถุงพลาสติกให้เรียบร้อยเพื่อส่งวิเคราะห์งานวิจัยพันธุ์ข้าวโพดและประกันคุณภาพ CPP