cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

Our Business

ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
ซี.พี. 888 นิว
17/12/2019

อายุเก็บเกี่ยว :
เก็บสด 100 วัน เก็บแห้ง 110 วัน

ลักษณะเด่น :
ต้นแข็งแรง ไม่หักล้ม ฝักยาวใหญ่ หักง่าย แกนเล็ก เมล็ดลึก เปลือกหุ้มมิด

พื้นที่ปลูก :
ปลูกได้ดีในที่ราบ ,ที่เนิน สภาพดินควรมีความอุดมสมบูรณ์ และมีปริมาณน้ำฝนดี ไม่ควรปลูกถี่

ระยะปลูก :
75 X 20 ซม. หลุมละ 1 ต้น ไม่ควรเกิน 11,500 ต้น/ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย :
1,500-1,900 กก. / ไร่ (ที่ความชื้น 26-28 %)