cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ธุรกิจของเรา

ธุรกิจฟาร์มพืชขนาดใหญ่
ฟาร์มพืชขนาดใหญ่
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
สร้างรูปแบบการเกษตรสมัยใหม่ ในพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การผลิตพืช การเตรียมดิน ธาตุอาหารพืช ระบบสารสนเทศ ผสมผสาน กับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งเชื่อมต่อกับดาวเทียม และ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้การจัดการมีความแม่นยำ และได้ประสิทธิภาพสูงสุด
  พันธกิจ
1.ทำให้เป็นฟาร์มต้นแบบ เพื่อขยายไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพ
2.เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการขยายพื้นที่
3.สามารถผลิตวัตถุดิบได้อย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน เพื่อส่งต่อให้กับธุรกิจอาหารสัตว์