cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ธุรกิจของเรา

ธุรกิจธาตุอาหารพืช
ปุ๋ย ซี.พี.หมอดิน ปุ๋ยที่นักวิชาการของเราแนะนำ
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
  วิสัยทัศน์ ธุรกิจธาตุอาหารพืช
ปุ๋ยซี.พี.หมอดิน ปุ๋ยที่นักวิชาการของเราแนะนำ

พันธกิจ ธุรกิจธาตุอาหารพืช
1. พัฒนาธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละพื้นที่และพืชหลากหลาย
2. ควบคุมการผลิตด้วยความรู้และเทคโนโลยี เพื่อให้ปุ๋ย ซี.พี.หมอดิน สามารถทวนสอบย้อนกลับได้
3. พัฒนาในด้านจุลชีพ(Microorganism) ที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืช
4. ผลิตธาตุอาหารพืชโดยมีฐานข้อมูลงานผลิตและคลังที่เป็นหนึ่งเดียว
5. มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
Catalog
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
อื่นๆ
 • ซี.พี. หมอดิน

  มีทั้งชนิดผง และชนิดอัดเม็ด 

  คุณสมบัติ : 
  ใช้สำหรับใส่รองพื้น รองก้นหลุม ผสมดินปลูก ใส่บริเวณโคนต้น ช่วยปรับสภาพดิน ฟื้นฟูรากใหม่ เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน

  พืชที่เหมาะสม :
  พืชไร่-นาข้าว ไม้ผลทุกชนิด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สนามหญ้า

  ปริมาณการใช้ : 
  พืชไร่-นาข้าว 40-80 กก./ไร่
  รองก้นหลุมต้นไม้ขนาดใหญ่ 1-5 กก./หลุม คลุกกับดินก่อนปลูก
  รองก้นหลุมปลูกผัก 1 ช้อนโต๊ะ/หลุม คลุกกับดินก่อนปลูก
  สนามหญ้า 0.5 กก./ 1 ตารางเมตร
  ไม้ดอกไม้ประดับ 100-200 กรัม/ต้น
  พืชผัก 1-2 กก./พื้นที่ 1 ตารางเมตร หว่านให้ทั่วแปลงแล้วผสมคลุกกับดิน
  ไม้ผลทุกชนิด ยางพาราและปาล์มน้ำมัน 2-6 กก./ต้น หว่านให้ทั่วบริเวณทรงพุ่ม