cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ธุรกิจของเรา

ธุรกิจฟาร์มโปร
ธุรกิจฟาร์มโปร
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
มืออาชีพด้านบริการเกษตรครบวงจรอย่างยั่งยืน
  พันธกิจ
1.แนะนำสินค้าด้วยหลักวิชาการ
2.เปลี่ยนการเกษตรให้เป็นเรื่องง่าย
3.ให้บริการด้านการเกษตรด้วยมืออาชีพ
4.ทีมงานมืออาชีพบริการด้วยใจ
5.สร้างการเข้าถึงแหล่งน้ำ
6.ตลาดเพื่อชุมชน