cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ธุรกิจของเรา

โครงการธรรมชาติปลอดภัย
CPP-WORLDWIDE ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือดูแลทั้งทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม เพื่อเชื่อมโยงกันสู่เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปพร้อม ๆ กับการดำเนินธุรกิจ และยังเป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มคนเป้าหมายต่าง ๆ ได้รับรู้และเข้าใจในบทบาทการทำธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์

มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมดังนี้
1. ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกต่อเยาวชนและชุมชนในพื้นที่
2. สนับสนุนการป้องปรามของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
3. ฟื้นฟูป่าและดูแลป่าอย่างมีระบบ ถูกต้องตามกฎหมาย
4. ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้ ไม่บุกรุกทำลายป่า

 

ดำเนินการใน 3 พื้นที่  คือ 
1. อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
2. อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
3. อ.บ้านไร่ และ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

 

ที่ผ่านมา โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมดูแลผืนป่าและต้นน้ำสำคัญๆอย่างต่อเนื่อง เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ เข้าใจในความมุ่งมั่น  จริงใจ ในการร่วมกันดูแลแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไป