cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

ซี.พี.เพื่อความยั่งยืน
...โครงการปากจั่น สร้างดินให้มีชีวิต เพิ่มผลผลิตข้าว
30/06/2020

อาชีพหลัก ของคนในพื้นที่ ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา คือ การทำการเกษตร โดยพืชที่ปลูกเป็นหลักคือข้าว แต่ได้ผลผลิตน้อยทำให้ได้รายได้น้อยหรือบางฤดูกาลก็ขาดทุน สาเหตุหลักที่ทำให้ผลผลิตน้อย คือโครงสร้างดินไม่ดีเพราะการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานาน ขาดการจัดการบำรุงดิน ทำให้เกิดสภาวะดินเป็นกรด อีกทั้งมีค่าอินทรีย์วัตถุ (OM) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ไม่ดีพอ ทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลผลิตที่ดีพอ แม้จะใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มไปอีก ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

โครงการปากจั่น สร้างดินให้มีชีวิต เพิ่มผลผลิตข้าว จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตร ปรับปรุงโครงสร้างดินให้มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูก ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านวิชาการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนข้อมูลโดย สายงานวิจัยพัฒนาและโรงงานปุ๋ยเคมี
เรียบเรียงโดย CSR CPP