cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

กลุ่มพืชครบวงจร เปิดโครงการ “ปลูกป่าในบ้าน” เพิ่มพื้นที่สีเขียวตั้งเป้า 5 ปีลดการปล่อยคาร์บอน ปีละ 41,500 ตันคาร์บอน
03/07/2020

กลุ่มพืชครบวงจร เปิดตัวโครงการ “ปลูกป่าในบ้าน CPP (Green Home CPP)” ณ สถานีวิจัยแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี โดยมี คุณสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธี

คุณพัชรี คงตระกูลเทียน ประธานคณะทำงานโครงการรณรงค์การปลูกไม้เศรษฐกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้บริหารจากกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ ผู้บริหารเขตประเทศ และพนักงานจิตอาสาจากกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) กว่า 250 คน ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของสถานีวิจัยแสลงพัน กว่า 1,000 ต้น

คุณสุเมธ ภิญโญสนิท กล่าวว่า โครงการปลูกป่าในบ้าน CPP มีเป้าหมายปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ขององค์กร ได้แก่ สถานีวิจัย, โรงงาน, ฟาร์ม และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้งาน รวม 7 แห่งทั่วประเทศ รวม 1,385 ไร่ ตั้งเป้าภายใน 5 ปี (2563-2567) ต้นไม้ที่ปลูกจะช่วยดูดซับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน 41,500 ตันคาร์บอน (CO2e) ต่อปี

พันธุ์ไม้ที่นำมาปลูก เน้นไม้ยืนต้นที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 9 ชนิด ได้แก่ สัก แคนา ชิงชัน ยางนา พะยอม มะค่าโมง ประดู่ป่า มะฮอกกานี และพะยูง ซึ่งนอกจากช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้พื้นที่ ตัดขายสร้างรายได้ นำเศษซากไม้จากการตัดแต่งไม้มาใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงชีวมวลภายในองค์กรได้อีกด้วย โครงการปลูกป่าในบ้าน CPP” ส่งต่อกล้าพันธุ์ไม้ให้แก่ตัวแทนหน่วยงานต่างประเทศ อาทิ อินเดีย, เมียนมา, เวียดนาม, กัมพูชา และ ลาว เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่สำนักงานและชุมชนรอบๆ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน

คุณพัชรี คงตระกูลเทียน กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อน มีนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้พลังงานต่างๆ ในอาคาร หรือกระบวนการทำงาน 10% ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ล่าสุดประกาศเป้าหมาย “ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 โดยเมื่อต้นปี 2563 ได้เปิดตัวโครงการ “We Grow…ปลูกเพื่อความยั่งยืน” รณรงค์และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในเครือฯ ปลูกไม้ยืนต้น และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ของเครือฯ ทั่วประเทศ

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนพนักงานกว่า 3 แสนคนทั่วโลก ร่วมกันแสดงพลังในการดูแล ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และธรรมชาติรอบๆ ตัวเรา ด้วยการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ทำงาน พร้อมขยายผลการปลูกต้นไม้ไปสู่พื้นที่ที่บ้าน หรือชุมชนที่ พร้อมเชิญชวนคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีไว้ให้ลูกหลานต่อไป