cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.เลย
07/08/2020

คุณธนาชัย โกศลวัฒนาธนากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานขายเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย เขตขายอีสานเหนือและ สปป.ลาว ส่งทีม CSR SPIRIT จิตอาสา กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบข้าวตราฉัตรให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม อันเนื่องมาจากพายุโซนร้อน “ชินลากู” เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.เลย ดังนี้

บ้านสูบ 169 ครอบครัว / บ้านหนองดอกบัว 30 ครอบครัว / บ้านสะอาด 15 ครอบครัว / บ้านลายเหนือ 9 ครอบครัว / บ้านบุ่งเจริญ 20 ครอบครัว / บ้านนาน้ำมัน 17 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 260 ครอบครัว

พร้อมกันนี้ ได้รวมรวมทุนทรัพย์เป็นเงิน 10,000 บาท มอบให้กับผู้ใหญ่บ้าน บ้านสูบ หมู่ 1 เพื่อเป็นทุนฟื้นฟูภัยพิบัติดังกล่าว