cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

กลุ่มพืชครบวงจร(ข้าวโพด)ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยกันทำธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
13/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 ส.ค. 2563 คุณจรูญ ชัยทัศน์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณบุญช่วย พึ่งตนเอง รองกรรมการผู้จัดการ และคุณรณชัย ภิรมกาญจนศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ นำทีมพนักงานจิตอาสาร้านฟาร์มโปรสาขาอู่ทอง ตลอดจนทีมงานครบวงจรและปัจจัยการผลิตเขตตะวันตก และเขตใต้ ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 208 ต้นแบ่งเป็นต้นมะฮอกกานี 188 ต้น และต้นทุเรียนป่า 20 ต้น ในพื้นที่ 4 ไร่ เพื่อสร้างความร่มรื่น และเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบๆหน่วยงาน ตามโครงการปลูกป่าในบ้าน CPP (Green Home CPP)

พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมกันทำธนาคารน้ำใต้ดิน 3 จุดในพื้นที่ของร้านฟาร์มโปรสาขาอู่ทอง เพื่อกักเก็บน้ำฝน หรือน้ำหลากไว้ในหน้าแล้ง รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่ ลดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งและช่วยให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี