cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

CP Seed เวียดนาม ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ ช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนเลืองเซิน
14/08/2020

คุณวราห์ โรจนศิริทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร และพนักงานจิตอาสา บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์(เวียดนาม) (C.P.Seeds Vietnam) ร่วมกับคณะอาจารย์ โรงเรียนมัธยมเลืองเซิน ( Luong Son) อ.เลืองเซิน (Luong Son) จ. ฮหว่าบิ่ญ (Hoa Binh) ทางภาคเหนือ ประเทศเวียดนาม ปลูกไม้ยืนต้น ยมหิน (สะเดาช้าง) จำนวน 100 ต้น พื้นที่ 3,000 ตรว. ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกิจการของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์(เวียดนาม)

สำหรับในปีนี้ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์(เวียดนาม) มีแผนที่จะปลูกไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกิจการขององค์กรรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 3 นี้จะปลูก วันที่ 28 ส.ค.2563 กำหนดปลูกต้นยางนา จำนวน 150 ต้น ที่ โรงงาน CP Seed (เวียดนาม) จ.ด่องนาย และ ครั้งที่ 4 มีแผนการปลูกร่วมกับรัฐบาลเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าชายเลน ทางภาคเหนือเวียดนามต่อไป