cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

ธุรกิจเขตประเทศเมียนมา กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ร่วมกับเกษตรกร เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในรัฐฉาน ผ่าน “Green Home CPP”
25/08/2020

ธุรกิจเขตประเทศเมียนมา กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ตองยี รัฐฉาน ประเทศเมียนมา จัด “โครงการการปลูกป่าในบ้านCPP (Green Home CPP)” เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนกระทรวงป่าไม้ , กรมวิชาการเกษตร และคู่ค้าในประเทศเมียนมา ทำกิจกรรมร่วมกัน ณ โรงเรียนของหมู่บ้าน บาฮานเจ็ต (Baharjet Village) โดย อู จ่อ ข่อง (U Kyaw Khaung) นำพนักงานจิตอาสาและชุมชนในพื้นที่กว่า 150 คน ร่วมกันปลูกต้นกระถินเทพา 1,100 ต้น และมอบกล้ามะขามหวาน 200 ต้น ให้ผู้ร่วมงานและเกษตรกรนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) นำคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ หมู่บ้านนี้เพื่อทำใน 3 กิจกรรม คือ 1.จัดอบรมการใช้และขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ในการย่อยสลายตอซังพืชในไร่ลดปัญหาการเผา 2.การเพาะต้นกล้ามะขามหวาน 4,000 ต้นเพื่อเตรียมปลูกในพื้นที่ของเกษตรกร และ 3.การแปรรูปเศษพืชและตอซังเป็นภาชนะต่างๆ โดยทุกกิจกรรมบริษัทยังคงดำเนินการสนับสนุน และมีการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์