cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ร่วมวางพวงหรีดรำลึก 30 ปี การจากไปของคุณสืบ นาคะเสถียร พร้อมมอบทุนเยาวชนในพื้นที่
01/09/2020

1 ก.ย. 2563 คุณจงกล เหลืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงานโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมวางพวงหรีดรำลึกวันครบรอบ 30 ปี การจากไปของคุณสืบ นาคะเสถียร พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในพื้นที่ ตลอดจนร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลในช่วงเช้า และร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานเจตนารมณ์เรื่องการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าในผืนป่าห้วยขาแข้งของคุณสืบ นาคะเสถียร

ที่ผ่านมา โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ร่วมสนับสนุนและทำงานร่วมกับมูลนิธิสืบ นาคะเสถียรในพื้นที่ห้วยขาแข้ง อาทิ การจัดกิจกรรมรำลึกสืบ นาคะเสถียร การจัดกิจกรรมค่ายรักษ์ธรรมชาติให้เยาวชนรอบห้วยขาแข้ง การมอบทุนลูกหลานผู้พิทักษ์ป่า การส่งเสริมอาชีพปรับเปลี่ยนพืชเกษตรเพื่อลดผลกระทบจากสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ และสนับสนุนอุปกรณ์ชุดสัญญาณเตือนภัยสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมดูแลผืนป่าใหญ่ห้วยขาแข้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 และมีการวางแผนงานร่วมกันที่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ในเขตผืนป่าตะวันตกต่อไปในอนาคต