cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ซอย 19 เข้ารับใบรับรองมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
10/09/2020

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด โดยโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ซอย 19 เข้ารับมอบ 'ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ต่อเนื่อง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ใบรับรองดังกล่าว โรงงานได้รับต่อเนื่องเป็นรอบที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2557 โดยแต่ละรอบมีอายุการรับรอง 3 ปี แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการด้านมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง มีระบบเฝ้าระวังปัญหาอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการขยายผลไปยังครอบครัว และชุมชน

โดยได้รับเกียรติจากคุณสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมโอทู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในการนี้คุณเฉลิมวุฒิ ชัยมานะ ผู้จัดการแผนกรับวัตถุดิบ เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้ารับใบรับรอง