cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

โครงการ “ผักดีเพื่อน้อง” มอบเมล็ดพันธุ์ผักและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพให้กับ 4 โรงเรียนในพื้นที่อุทยานฯ
30/10/2020

คุณชวลิต ตั้งอริยกุล กรรมการสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ร่วมกับคุณศิริลักษณ์ เจนการวณิช ผู้แทนโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา มอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพในโครงการ “ผักดีเพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบๆ อุทยานแห่งชาติศรีลานนาจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง / โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง / โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง และ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเสริมทักษะด้านการเกษตร ตลอดจนเป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในพื้นที่

ที่ผ่านมาโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ร่วมกับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สนับสนุนเสบียงอาหารให้กับ 10 หน่วยพิทักษ์ของอุทยานแห่งชาติศรีลานนาในภารกิจลาดตระเวนเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ และ ป้องกันไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2563 นอกจากโครงการผักดีเพื่อน้อง เพื่อส่งต่อความรู้ด้านการเกษตร และอาหารกลางวันคุณภาพให้กับนักเรียนในพื้นที่รอบๆอุทยานฯแล้ว ยังได้ร่วมกันสนับสนุนโครงการครูป่าไม้ เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและดูแลผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนาด้วย