cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

ฟาร์มโปรอู่ทอง จัดกิจกรรมวันเก็บเกี่ยว (field day) ณ แปลงข้าวโพดเกษตรกร อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
10/11/2020

คุณจรูญ ชัยทัศน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด นำทีมงานฟาร์มโปรอู่ทอง จัดงานวันเก็บเกี่ยว(field day) หลังจากดำเนินโครงการเกษตรครบวงจรกับเกษตรกร อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โดยให้คำปรึกษากับเกษตรกรในโครงการ ตั้งแต่เรื่องต้นทุนปัจจัยการผลิต ระบบน้ำ เทคโนโลยีการปลูก จนถึงรับซื้อผลผลิต

หลังจากเก็บเกี่ยว คุณฉลอง ยอดดำเนิน เกษตรกรเจ้าของแปลง ได้ผลผลิตข้าวโพดหน้าแปลง 2,030 กก./ไร่ ที่ความชื้น 28% “ถือเป็นการปลูกข้าวโพดครั้งแรกของผม โดยการให้น้ำแบบระบบน้ำหยดและให้ปุ๋ยไปทางระบบน้ำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ร้านฟาร์มโปร ผลออกมาดีเกินคาด ได้ผลผลิตถึงไร่ละ 2 ตัน เพราะที่ผ่านมาผมทำแต่นา จนมาปีนี้น้ำน้อย ทำนาไม่ได้ เลยตัดสินใจลองทำข้าวโพดแบบครบวงจรกับฟาร์มโปรดู และก็ไม่ผิดหวัง ทำให้ผมมีรายได้ที่ดีจริงๆครับ”

คุณฉลองบอก นอกจากคุณฉลองแล้ว ฟาร์มโปรอู่ทอง ยังดำเนินโครงการเกษตรครบวงจรกับเกษตรกรใน จ.ชัยนาท อีกหลายราย โดยมีเป้าหมายทำให้เกษตรกรในโครงการได้ผลผลิตข้าวโพด 2 ตันต่อไร่ทุกแปลง ตลอดทั้งปี เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ให้เกษตรกร