cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซี.พี. เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 (2546-2563)
20/11/2020

คุณพิมพ์ใจ คำพลึก ตัวแทนผู้บริหารโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ซอย 19 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เข้ารับ 'รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับแพลทินั่ม) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 (ปี 2546-2563)' จากคุณวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี