cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง ปีที่ 14
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน จ.กำแพงเพชร
02/12/2020

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คุณรณรงค์ รามสูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านประสานงานราชการและกฎหมายการค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด พร้อมด้วย คุณสุภลักษณ์ โฆษิตานนท์ ผู้จัดการแผนกเขตขาย บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ร่วมกับ คุณจุฑามาศ รามสูต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ลงพื้นที่สำรวจ เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ร.ร.บ้านวังโขน อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร จำนวน 11 คน

โดยนักเรียนทั้ง 11 คน เป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนทั้งหมด 46 คน จาก 7 โรงเรียนในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ที่จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้ “โครงการน้ำใจนี้ จากพี่สู่น้อง” ปีที่ 14 จากการระดมทุนผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาและเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา อันเป็นการดำเนินงานตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์