cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

ทีมธุรกิจครบวงจร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด มอบเสื้อกู้ชีพ ให้หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง จ.อุทัยธานี
15/06/2021

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก และต่อเนื่องในทุกวัน ทีมครบวงจร จ.อุทัยธานี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (CPP) ได้รับทราบความต้องการของหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ ว่ายังขาดแคลนเสื้อกู้ชีพเพื่อใส่ในขณะปฏิบัติงานที่ยังมีไม่เพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดำเสื้อกู้ชีพ เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ใส่ขณะปฏิบัติงาน

โดยมีคุณอุดมศักดิ์ พิรุณโปรย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และทีมงาน เป็นตัวแทนมอบ จำนวน 10 ตัว และคุณณัฐชณิกาญจน์ อำรุง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การดูแลชุมชนโดยรอบจึงเป็นหน้าที่ที่บริษัทฯ ยินดีทำ