cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

บ.เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส มอบปุ๋ยอินทรีย์ ซี.พี.หมอดิน ให้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงทหารเรือโยทะกา จ.ฉะเชิงเทรา
25/06/2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 คุณสุริยา สุริยกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด มอบปุ๋ยอินทรีย์ ซี.พี.หมอดิน 6,000 กิโลกรัม มูลค่า 45,000 บาท ให้กับ นาวาโทสำอางค์ แหยมเปรมปรี รองหัวหน้าศูนย์ฯ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโยทะกา ในพื้นที่ 89ไร่ ณ ศูนย์ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงทหารเรือโยทะกา ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

พร้อมกันนี้ ทีม CSR SPIRIT จิตอาสา จากกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่9 ที่ได้น้อมนำมาสืบสานต่อยอดการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ นาข้าวอินทรีย์ และฐานการเรียนรู้โคกหนองนา อันเป็นองค์ความรู้ให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปได้ศึกษา สอดคล้องตามปณิธาน 3ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนและองค์กร ตามลำดับ