cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

ทีมผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เข้าพื้นที่หมู่บ้านซอระแตะ อ.พบพระ มอบเครื่องบริโภคจำเป็น และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19
21/07/2021

คุณเฉลา ส่องแสงจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด(CPP) พาทีมงานเข้าพื้นที่ บ้านซอระแตะ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก มอบเครื่องบริโภคจำเป็น และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ที่เป็นราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ ณ จุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าหมู่บ้าน

บ้านซอระแตะ อ.พบพระ ถือเป็นพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายสำคัญจุดหนึ่งของบริษัทฯ โดยในปัจจุบันมีคำสั่งห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกพื้นที่ เครื่องบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญ ทีมผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย CPP จึงดำเนินการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน โดยยึดหลัก 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ว่าหน้าที่ดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ไปดำเนินธุรกิจ ถือเป็นหน้าที่สำคัญ