cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ CPP รับรางวัล Thailand Energy Awards 2020|2021 สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล ด้านบุคลากร ประเภทผู้รับผิดชอบพลังงานดีเด่น
23/12/2021

คุณสวรส กิตติโสภา เจ้าหน้าที่บริหารจัดการพลังงานอาวุโส โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เข้ารับ “รางวัล Thailand Energy Awards 2020|2021 ด้านบุคลากร ประเภทผู้รับผิดชอบพลังงานดีเด่น” จาก นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ณ อาคารภิรัชทาวเวอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ทั้งนี้การประกวด Thailand Energy Awards 2020|2021 “สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล” จัดขึ้นเพื่อยกย่องและชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยในปี 2020 มีผู้ให้ความสนใจส่งโครงการเข้าประกวดเป็นจำนวนมากถึง 325 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 85 ผลงาน และในปี 2021 มีผู้ให้ความสนใจส่งโครงการเข้าประกวดรวม 277 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 63 ผลงาน