cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

“สายใยสัมพันธ์ ส่งใจถึงกัน ครอบครัวซีพีพี” เกษียณอายุ 2564 กิจการโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์
28/12/2021

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กิจการโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงาน “สายใยสัมพันธ์ ส่งใจถึงกัน ครอบครัวซีพีพี” เกษียณอายุพนักงาน 2564 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงงานซอย 19 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับเพื่อนพนักงานที่ได้ร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทฯ โดยในปี 2564 มีพนักงานที่เกษียณอายุทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่

(1) คุณสนาม บุญนอก พนักงานขับรถยก ฝ่ายคลังสินค้า โรงงานซอย 19

(2) คุณเกียง เจ๊กจันทึก พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายธุรการ โรงงานซอย 19

(3) คุณปราณี บัวสนธิ์ คนงานตามผลงาน ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ โรงงานซอย 19

(4) คุณสุวิทย์ พุทธา คนงานตามผลงาน ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ โรงงานซอย 19

(5) คุณสมชาย ศรีเมือง คนงานตามผลงาน ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ โรงงานซอย 12

(6) คุณกูด หยั่งถึง คนงานตามผลงาน ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ โรงงานซอย 12

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอภิชาติ อินทร์ชูพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงงานฯ อย่างเข้มงวด