cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

Connext ED School Partner วางแผนดำเนินงานโครงการ ปี 2565 ร่วมกับโรงเรียนซอย 26 สาย 4 จ.ลพบุรี เพื่อเยาวชนเข้าถึงการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ
25/02/2022

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.65 คณะทำงาน School Partner (SP) ภายใต้ธุรกิจข้าว ธุรกิจพืชครบวงจร ธุรกิจขนส่งและบริการ ประชุมหารือวางแผนกำหนดการดำเนินงานทำโครงการในภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2565 ร่วมกับโรงเรียนในโครงการ Connext ED โดยมีเป้าหมายพัฒนาการศึกษา ลดความเลื่อมล้ำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ ตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย จ.ลพบุรี

ในโอกาสเดียวกันนี้คณะทำงานฯ ได้ร่วมร้อยเรียงความดีแก่สังคมในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามเจตนารมณ์ของท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ โดยการมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจำนวน 300 ขวด , เจลแอลกอฮอล , ข้าวตราฉัตร และ น้ำดื่มซีพี แก่ผู้ปกครองและนักเรียนในสังกัด Connext ED โดยมี คุณอาภาภรณ์ กระโจมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนใช้เสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาด