cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชุมชนบ้านแม่ปานสันเกี๋ยง สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์
21/03/2022

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม นายเจตนิพัทธ์ จริยา นายกอบต.ช่างเคิ่ง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ ของชาวชุมชนบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง สนับสนุนงบประมาณโดยโครงการธรรมชาติปลอดภัย ดำเนินงานร่วมกับผู้นำชุมชนโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อเนื่อง เป็นฝายที่ 3 ในพื้นที่บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง

น้ำเป็นหัวใจสำคัญของการทำการเกษตร ฝายชะลอน้ำจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการน้ำ ส่งผลต่ออาชีพทำการเกษตร สภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ การอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น และยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมสร้างฝาย เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่ทาง โครงการฯสนับสนุนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปี วางแผนขับเคลื่อนโดย ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลยุทธ์สำคัญคือการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ ปัจจุบันสามารถจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเกิดรายได้ของสมาชิกอย่างต่อเนื่องมั่นคง

โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ เริ่มก่อตั้งในปี 2555 โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ได้ดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ผ่านกิจกรรม การปลูกจิตสำนึก การป้องกันปราบปราม การฟื้นฟูผืนป่า และการพัฒนาอาชีพ