cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

ปุ๋ยซี.พี.หมอดินสนับสนุนงานวันเก็บเกี่ยวข้าว กข 43
18/12/2018


ปุ๋ยซี.พี.หมอดินสนับสนุนงานวันเก็บเกี่ยวข้าว กข 43 ที่ ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างความเข้าใจในการทำการเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่นาข้าวโดยใช้หลักการใช้ปุ๋ยให้ ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกอัตรา ตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้เกษตรกรลดการสูญเสียเงินลงทุนโดยไม่จำเป็น แต่ได้ผลผลิตที่ได้ปริมาณและคุณภาพเต็มประสิทธิภาพพืช
 

            ซึ่งในโครงการนำร่องครั้งนี้ เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยหลังตรวจดินตามที่นักวิชาการปุ๋ยซี.พี.หมอดินแนะนำ ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ ซี.พี.หมอดิน ปุ๋ยเคมี ซี.พี.หมอดิน สูตร 27-12-6 สูตร 20-8-20 และสูตร 46-0-0  รวมทั้งการเชื่อมโยงตลาดรับซื้อกับโรงสีข้าวสุพรรณบุรี ให้กับเกษตรกรอีกด้วย
 

             ทุกกระบวนการ ตั้งแต่ปลูกจนถึงรับซื้อจะมีนักวิชาการปุ๋ยซี.พี.หมอดิน ให้คำแนะนำเกษตรกรอย่างใกล้ชิด