cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จ.พระนครศรีอยุธยา
11/12/2019

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สนองพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายพร้อมใจร่วมทำความดีเพื่อสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโดยประกาศให้ผู้บริหารพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ในทุกกลุ่มธุรกิจทั่วประเทศไทยเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่ชุมชนรอบบริเวณที่ตั้งสถานประกอบการ ให้ปฏิบัติเป็นประจำและต่อเนื่องในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี


นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ และพนักงานจิตอาสาพระราชทาน จำนวนกว่า 200คน ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณที่ว่าการอำเภอนครหลวง


กิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมตั้งปณิธาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตามแนวพระราโชบายสืบไป