cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

โครงการครบวงจร CPP ตั้งโต๊ะหารือเกษตรกรพื้นที่ เดินหน้าโครงการให้ตรงจุด
31/03/2020

วันที่ 6 ก.พ.63 คุณสุเมธ ภิญโญสนิท(CEO) และ คุณสายัณห์ หงษา(COO) บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ลงพื้นที่พร้อมทีมบริหารธุรกิจเกษตรครบวงจรอยุธยา เข้าพบกลุ่มผู้นำชุมชน ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน หาวิธีการดำเนินโครงการครบวงจรที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกัน