cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ร่วมสนับสนุน “ข้าวไข่เจียวพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม” มอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
28/04/2020
คุณนิพนธ์ กสิพร้อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กิจการโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทนมอบข้าวไข่เจียวแพ็กกล่อง จำนวน 120 กล่อง พร้อมด้วยน้ำดื่ม ซี.พี. จำนวน 100 แพ็ก ให้กับศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ.พัฒนานิคม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
โดยภายในงาน มี คุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี