cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

น้ำใจไทยในต่างแดน ...ในสถานการณ์ โควิด19@ประเทศเวียดนาม
07/05/2020
ธุรกิจประเทศเวียดนาม บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วสจำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ คำนึงถึงความปลอดภัยในสถานการณ์ โควิด-19 ของประชาชนโดยรอบบริษัทและพนักงาน จึงดำเนินกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือ ให้เพื่อนบ้านรอบๆ บริษัท จำนวน 50 ครัวเรือน มูลค่า 10,330 บาท เพื่อใช้ป้องกันตนเองจาก โควิด-19

...เราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน