cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

น้ำใจไทยในต่างแดน
20/05/2020
ธุรกิจประเทศอินเดีย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด มอบถุงยังชีพ อาหารแห้ง และผักสด ให้ประชาชนประเทศอินเดีย ในช่วง Lockdown ในสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง Lockdown ยาวนาน ของประเทศอินเดีย อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการยังชีพของประชาชน ธุรกิจประเทศอินเดีย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด(CPP) จึงดำเนินกิจกรรมมอบอาหาร เพื่อการยังชีพให้ประชาชนประเทศอินเดีย

โดยกิจกรรมต่างๆประกอบไปด้วย

- ทีมงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์หลัก BR1 เมืองบังกาลอร์ มอบชุดอาหารแห้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่รอบๆโรงงาน
- ทีมงานขายและการตลาดรัฐ Odissha มอบชุดอาหารแห้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอ Koraput
- ทีมงานขายและการตลาดรัฐ Madhya Pradesh มอบผักสดสำหรับใช้ในการประกอบอาหารให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอ Nemuch
- ทีมงานขายและการตลาดรัฐ Karnataka มอบถุงยังชีพให้กับเกษตรกรอำเภอ Davangare
- ทีมงานขายและการตลาดรัฐ Telanagana มอบอาหารให้กับคนไร้บ้านในพื้นที่อำเภอ Khammum รัฐ Telanagana

เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้ค่านิยม 3 ประโยชน์ ที่เราได้ยึดมั่นและถือปฏิบัติในทุกประเทศที่เราไปดำเนินกิจการ

เพราะการดูแลช่วยเหลือเพื่อลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ถือเป็นหน้าที่ของเรา